PRIVAATSUSPOLIITIKA JA KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Allolevad põhimõtted selgitavad, kuidas kasutab ja kaitseb Osaühing Favorte (edaspidi Favorte või meie) teie isikuandmeid, mis jõuavad meieni eelkõige toodete ja teenuste reklaamimise, pakkumise ja müümise käigus või muul viisil meiega lepingulistesse suhetesse astumisel, meile tööle kandideerides või meie veebilehti (sh www.favorte.ee) kasutades.

Seega kohalduvad allolevad tingimused teile mh juhul, kui olete meie klient (nt olete ostnud meie tooteid või teenuseid) või nn potentsiaalne klient (nt olete alustanud meiega läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks või olete liitunud meie uudiskirja listiga või olete andnud muul viisil nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks turunduse eesmärgil), olete meie koostööpartner või muul viisil meiega lepingulisse suhtesse astunud (nt olete sõlminud meiega müügi- või teenuse osutamise lepingu, käsunduslepingu või mõne muu lepingu), samuti juhul, kui olete külastanud meie veebilehte või kandideerinud meile tööle.

Favorte töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana klientidele teenuste osutamiseks, sealhulgas kinnisvara müügi -ja üüripakkumiste tegemiseks, kinnisvara välja üürimiseks, müügiks, broneerimislepingute, müügilepingute ja üürilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, haldusteenuste osutamiseks, ehitustööde teostamiseks, hoonestusprojektide arenduseks ning muude sellega seotud teenuste osutamiseks. Volitatud töötlejana töötleb Favorte isikuandmeid kinnisvarabüroo klientidele kinnisvara müügi- ja üüripakkumiste esitamiseks.

Töötleme isikuandmeid allolevate tingimuste kohaselt ning kooskõlas kehtiva seadusandlusega, sh isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR). Mh järgime teie põhiõigusi ning lähtume läbipaistvuse ja seaduslikkuse põhimõtetest.

1. Isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted

Uudiskirjad ja muu turunduslik teave

Võime teie nõusolekul saata teile turunduslikul eesmärgil erinevaid reklaam- ja infotekste, sh regulaarseid uudiskirju, reklaamteavitusi ja teavet kliendiürituste kohta. Kasutame teie isikuandmeid nimetatud eesmärgil seni, kuni avaldate soovi, et me teile teavet enam ei saadaks.

Nimetatud eesmärgil töötleme teie isikuandmetest üldjuhul teie nime ja e-posti aadressi, harvem telefoninumbrit või postiaadressi – sõltuvalt, millised isikuandmed olete meile avaldanud.

Samal õiguslikul alusel ja eesmärgil võime edastada teie isikuandmeid ka oma koostööpartneritele, keda kasutame oma toodete ja teenuste (eelkõige kinnisvaraprojektide) arendamisel, reklaamimisel ja müümisel (sh vastavatele kinnisvaraettevõtetele ja maaklerteenuse osutajatele).

Looside võitjate nimed avaldame turunduslikul eesmärgil ainult teie nõusolekul.

Klientide ja potentsiaalsete klientide isikuandmed

Klientide ja potentsiaalsete klientidega suhtlemise käigus meile avaldatud isikuandmeid (sh nt nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress) töötleme eelkõige kliendisuhete loomise ja hoidmise eesmärgil. Meil on õigustatud huvi vastata päringutele, tagada klientide rahulolu ja pakkuda enda tooteid ja teenuseid. Lisaks töötleme selliseid andmeid oma lepinguliste kohustuste täitmise ja õiguste kaitsmise eesmärgil.

Eeltoodud eesmärkidel võime töödelda teie isikuandmeid mh juhul, kui olete oma isikuandmed meile avaldanud meie veebilehel oleva kontaktivõtmise ankeedi kaudu või suheldes meiega e-kirja teel. Nt kui olete meilt küsinud teavet konkreetse projekti kohta või hinnapakkumist – et saaksime teile küsitud teavet, pakkumise jms saata ning lepinguliste läbirääkimiste korral sõlmitava lepingu ette valmistada, sõlmida, seda täita kui ka vajadusel oma õigusi kaitsta.

Näiteks broneerimislepingute ja müügilepingute puhul töötleme teie nime, isikukoodi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, arveldusarve numbrit, vajadusel finants- jm teavet, mis on lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks (ja ka õiguste kaitsmiseks) vajalik. Kuni lepingu sõlmimiseni töötleme vastavat teavet lepingu sõlmimise (kliendisuhte loomise) ja õiguste kaitsmise eesmärgil, alates lepingu sõlmimisest lepingu täitmise ja õiguste kaitsmise eesmärgil. Töötleme isikuandmeid seni, kuni see on eeltoodud eesmärkidel vajalik.

Samal õiguslikul alusel ja eesmärgil võime edastada teie isikuandmeid ka oma koostööpartneritele, keda kasutame lepingute läbirääkimistel, ettevalmistamisel, sõlmimisel, täitmisel ja õiguste kaitsmisel (nt maaklerteenuse osutajatele, notaritele, õigusteenuse osutajatele jt).

Koostööpartnerite isikuandmed

Töötleme oma koostööpartnerite, nende töötajate ja esindajate isikuandmeid, sh nt lepingupartneri, tema töötaja või esindaja nimi, ametikoht, e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuupäev või isikukood jms, mis on vajalikud lepingu täitmise eesmärgil, vajadusel ka õiguste kaitsmiseks.

Samadel eesmärkidel võime edastada isikuandmeid ka oma nendele teistele koostööpartneritele, keda kasutame lepingu täitmisel ja vajadusel õiguste kaitsmisel (nt ehitusettevõtjatele, õigusteenuse osutajatele jt).

Tööle kandideerijate isikuandmed

Meile tööle kandideerides töötleme kandidaatide isikuandmeid, mis on vajalikud tööle kandideerimise konkursi läbiviimiseks, ametikohale sobivuse väljaselgitamise eesmärgil ning ka meie poolt väljavalitud kandidaatidega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ning läbirääkimiste pidamiseks.

Sellisteks andmeteks võivad mh olla nimi, sünnikuupäev või isikukood, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, informatsioon töökogemuse kohta (töökoht, töötamise periood, ametikoht, vastutusala, saavutused jms), teave hariduse kohta (õppeasutus, õppimisperiood, omandatud haridus või kvalifikatsioon jms), teave koolituste, diplomite, sertifikaatide olemasolust või omandamisest, teave keeleoskuse ja -tasemete kohta, teave muude oskuste (nt sõidukijuhtimine või muu kompetentsi) kohta, samuti muu teave, mille kandidaat esitab elulookirjelduses (CV-s), motivatsioonikirjas (kui see esitatakse) või teistes kandideerimisdokumentides. Samuti teave tööle kandideerija soovitud ametikohast, töötasust, tööle kandideerija soovitajatest ja soovituste sisust, asjakohasel juhul tööle kandideerijaga läbi viidud vestluse sisust ja seal avaldatud andmetest ja mis tahes muudest andmetest, mille tööle kandideerija meile avaldab.

Tööle kandideerijate isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi ja/või teie nõusolek. Väljavalitud kandidaadi korral ka pooltevahelise lepingu ettevalmistamise ja läbirääkimiste pidamise vajadus.

Videovalve

Meie omandisse kuuluvatel ja/või hallatavatel kinnistutel ja territooriumitel võidakse kasutada videovalvet. Videovalve kasutamisest annab teile märku sissekäigu juurde paigaldatud teavitussilt. Nimetatud sildilt nähtuvad ka täpsemad (konkreetset videovalvet puudutavad) asjaolud.

Võime kasutada videovalvet mh nii meie poolt välja üüritavatel kinnistutel (sh hoonetel ja aladel) kui ka müüdavate kinnisasjade juures õigustatud huvist lähtuvalt. Eelkõige turvalisuse tõstmise ning vara jm õiguste kaitse eesmärgil. Kui videosalvestist on vaja esitada või edastada õiguskaitseasutustele, on sellise nõude täitmise õiguslikuks aluseks juriidilise kohustuse täitmine.

Videovalve on üldjuhul statsionaarne, digitaalne, helisalvestamisega ja suurendamisvõimalusega. Videosalvestised on järelvaadatavad. Videovalve on ööpäevaringne.

Juurdepääs videosalvestistele ja jälgimissüsteemile on vaid piiratud õigustatud isikute ringil ning vastav juurdepääs on samuti nii tehniliselt kui füüsiliselt piiratud/takistatud.

2. Küpsiste kasutamise üldised põhimõtted

Favorte veebileht www.favorte.ee ja ka Favorte kinnisvaraarendusprojektidele eraldi loodud veebilehed kasutavad küpsiseid (tuntud ka kui HTTP-küpsis, inglise keeles cookie, HTTP cookie).

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille saadab veebiserver teie veebilehitsejale ja mis salvestatakse arvuti kõvakettale. Küpsis jätab meelde teie tegevused ja eelistused ning võimaldab teile pakkuda meie veebilehe lehitsemisel parimat kasutajakogemust.

Nimetatud veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised

Ajutised ehk seansi küpsised salvestatakse külastaja arvutisse ajutiselt, veebilehe kasutamise ajaks, ning arvuti kustutab need pärast veebilehitseja sulgemist. Need küpsised on vajalikud veebilehe toimivuse ja funktsionaalsuse tagamiseks, samuti kasutatakse neid küpsiseid näiteks võrgulehe keelevaliku meeldejätmiseks. Veebilehe toimivuse tagamiseks vajalike sessioonküpsiste kasutamisest ei ole võimalik veebilehe külastajal keelduda.

Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsistest kasutatakse esimese osapoole küpsiseid ja kolmandate osapoolte küpsiseid.

Autori ehk esimese osapoole küpsiseid kasutame selleks, et võrguleht saaks nende abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte külastatakse. Esimese osapoole küpsiseid säilitatakse kuni 24 kuud.

Kolmandate osapoolte küpsiseid kasutame reklaami ja turunduse eesmärgil ning need on loonud erinevad teenusepakkujad, kes aitavad meil oma veebiteenuseid täiustada (nt Google, Facebook jt). Nende küpsiste eesmärk on saata turunduslikul eesmärgil veebilehe külastajatele käitumispõhist reklaami.

Kolmanda osapoole küpsistest kasutame ka erinevate teenusepakkujate (nt Google Analytics jt) statistikaküpsiseid selleks, et mõista veebilehe kasutajate käitumist, sh kust kasutajad meie veebilehele jõuavad, millisel alamlehel kõige enam käiakse, palju kasutajaid veebilehel teatud ajaperioodil kokku oli, millisel kellaajal käiakse veebilehel kõige enam jne. Statistikaküpsiste abil  saame mõõta, hinnata ja parandada meie veebilehtede toimivust.

Kolmandate osapoolte küpsiseid säilitatakse tavaliselt pärast kasutaja poolset nõusoleku andmist kasutaja seadmes vahemikus mõni kuu kuni mõni aasta – kuni  kolmandast osapoolest teenusepakkuja poolt ette nähtud tähtajani.

Küpsiste abil kogutavaid andmeid kasutame üksnes organisatsiooni siseselt, kolmandatel isikutel puudub võimalus kogutud andmetele juurde pääseda.

Küpsiste kasutamise keelamine. Veebilehe kasutaja saab ise veebilehte külastades otsustada, kas ja millises mahus ta lubab küpsiste kasutamist. Lehe toimimiseks vajalikest küpsistest loobuda võimalik ei ole. Veebilehe kasutajal on täiendavalt võimalik muuta veebilehitseja seadeid või kustutada küpsised oma veebilehitseja seadetes.

Lisateavet selle kohta, kuidas seadistada (sh keelata/kustutada) küpsiseid puudutavaid eelistusi kõige populaarsemates veebilehitsejates, leiab siit:

Google Chrome

Firefox

Internet Explorer

Vajalike seadistuste tegemiseks saab muuta kasutatava seadme veebilehitseja seadeid.

3. Isikuandmete säilitamise tähtajad

Lepinguliste suhete puhul töötleme (sh säilitame) isikuandmeid seni, kuni see on vajalik lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks ja õiguste kaitsmiseks. Kasutame mõistlikult meetmeid, et tagada vajadusel aegunud isikuandmete uuendamine ning selliste isikuandmete kustutamine, mis ei ole enam vajalikud.

Kui isikuandmed on teie nõudmisel kustutatud või olete andmete töötlemiseks nõusoleku tagasi võtnud, säilitame üksnes sellised andmeid ja sellises mahus, mis on vajalikud, et täita meil lasuvaid kohustusi, kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve ja õigusi, täita avaliku võimu või õiguskaitseorganite korraldusi, lahendada õigusvaidlusi jms.

Nende tööle kandideerijate isikuandmeid, kellega töölepingu sõlmimiseni ei jõuta, töötleme (sh säilitame) seni, kuni see on vajalik kandideerimisprotsessi lõpuleviimiseks (üldjuhul kuni väljavalitud isikutega lepingute sõlmimiseni ja ülejäänud kandideerijate teavitamiseni). Sellise tööle kandideerija nõusolekul töötleme (sh säilitame) tema isikuandmed täiendavalt veel kuni 1 aasta alates andmete saamisest (nt kui ta on nõus, et temaga võetakse tulevikus sobiva koha vabanemisel ühendust vms).

Videosalvestisi säilitatakse üldjuhul 6 kuud, kuid võime sellest teha erandeid sõltuvalt tehnilistest lahendustest/võimekusest kui ka juriidiliste kohustuste täitmise vajadusest tulenevalt või õigusrikkumise menetlemise või õiguste kaitse vajadusest tulenevalt.

4. Millistele kolmandatele isikutele me teie isikuandmeid edastame?

Väljaspool meie ühingut on teie isikuandmetele ligipääs kolmandatel isikutel vaid piiratud juhtudel.

Isikuandmete edastamine tütarühingutele

Õigustatud huvist tulenevalt võime jagada isikuandmeid meie erinevate kinnisvaraobjektide arendamiseks asutatud tütarühingutele (mis kõik asuvad Euroopa Liidus), võimaldamaks toodete ja teenuste pakkumist. Piiratud ulatuses jagame kontsernisiseselt teavet ka juhul, kui seda on vaja juhtimisotsuste tegemisel või kontserniüleste andmesüsteemide kasutamisel.

Isikuandmete edastamine meile teenuseid pakkuvatele isikutele

Tellime kolmandatelt isikutelt teenuseid, sh nt raamatupidamis-, IT-, videovalve süsteemi haldus, õigusteenus, majandustarkvara teenused jne. See loetelu on ajas täienev ja muutuv, sest võime aeg-ajalt tellida teenuseid ka uutes valdkondades kui ka vahetada teenuste osutajaid või tellida teenuseid rohkematelt koostööpartneritelt jne. Teatud juhtudel edastame sellistele koostööpartneritele isikuandmeid, võimaldamaks neil tellitud teenust osutada.

Hoolitseme selle eest, et eelnimetatud koostööpartnerid järgiksid samuti teie õigust andmekaitsele. Üldjuhul oleme selle reguleerinud lepinguliste kohustuste kaudu, teatud juhtudel tuleneb teenuse osutajatele konfidentsiaalsuse kohustus ka õigusaktidest (nt audiitorid, advokaadid jt).

Avaliku võimu organid ja õiguskaitseasutused

Edastame teie isikuandmeid avaliku võimu organitele (sh nt Maksu-ja Tolliamet) ja õiguskaitseasutustele juhul, kui meil on selleks seadusest tulenev kohustus.

5. Andmete töötlemise koht

Teie andmete töötlemise koht on Euroopa Liidus. Me ei töötle (sh ei säilita ega edasta) teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu ega riikidesse, mille kohta ei ole varem kehtinud direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva GDPR artikli 45 lõike 1 alusel komisjon teinud otsust kaitse piisavuse kohta.

6. Teie õigused isikuandmete töötlemisega seoses

Õigus nõusolek tagasi võtta

Kui olete meile andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on Teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kirjutades meile kontaktil favorte@favorte.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Samuti ei avalda see mõju andmete töötlemisele, mille töötlemiseks on meil mingi muu õiguslik alus (nt kui töötleme teie isikuandmeid teiega sõlmitud lepingu täitmiseks).

Õigus saada teavet

Teil on õigus saada teavet, kas ja millist liiki teie isikuandmeid me töötleme, samuti mis eesmärgil me andmeid töötleme. Teil on õigus taotleda võimalust tutvumaks teie isikuandmetega.

Kui soovite saada vastavat teavet või tutvuda teie kohta kogutud isikuandmetega andmetega, palume pöörduda meie poole kontaktil favorte@favorte.ee.

Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda teid puudutavate ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist. Vastava nõude saate esitada kontaktil favorte@favorte.ee.

Õigus andmete kustutamisele

Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete kustutamist, kui isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, mille jaoks need koguti või neid muul viisil töödeldi, kui olete töötlemisele antud nõusoleku tagasi võtnud või kui teie isikuandmete töötlemine muul viisil ei vasta kehtivatest õigusaktidest tulenevatele nõuetele. Vastava nõude saate esitada juhul, kui meil puudub õiguslik alus teie vastavate isikuandmete töötlemiseks.

Õigus töötlemise piiramisele

Teatud juhtudel on teil on õigus nõuda oma isikuandmete kasutamise piiramist. Sellise nõude saate esitada juhul, kui on vajalik selgitada välja näiteks kasutuse seaduslikkus või andmete täpsus.

Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus saada vastutavalt töötlejalt koopia teid puudutavatest isikuandmetest, edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale või nõuda vastutavalt töötlejalt andmete otse ülekandmist teise vastutava töötleja juurde, kui see on tehniliselt teostatav. Sellise nõude saate esitada juhul, kui vastavad andmed on struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul, samuti peab töötlemine olema automatiseeritud ning põhinema teie nõusolekul või lepingul.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada mõjuva põhjuse olemasolul vastuväiteid oma andmete kasutamiseks avalikes huvides oleva ülesande täitmisel või ettevõtja õigustatud huvi alusel töötlemisel. Vastuväidete esitamine otseturundusele või profileerimisele on teie absoluutne õigus ning sellisel juhul tuleb andmete töötlemine lõpetada.

7. Kontaktandmed

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Osaühing Favorte, registrikood 10040012.

Kui teil on eeltoodud tingimustega seoses küsimusi, taotlusi või kaebusi, palume meiega ühendust võtta meiliaadressil favorte@favorte.ee.

Kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega, on teil õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitsmiseks ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Kinnitame aga üle, et esmalt ootame teie pöördumist meie poole.

8. Võimalikud muudatused

Jätame endale õiguse kõigi eeltoodud tingimuste (sh nii isikuandmetega kui ka küpsiste kasutamisega seoses) muutmiseks ja uuendamiseks, ilma sellest ette teatamata, et kindlustada tingimuste vastavus meie tegelikele vajadustele ja eelistustele ning nende vastavus õigusaktidele ja kehtivatele tavadele.